Bích Nối Điện trở

Contact

Detail

Bích Nối Điện trở

Mô tả sản phẩm

Mô Tả Sản Phẩm

STT Kích Thước (Ødn)
1  50
2  63
3  75
4  90
5  110
6  125
7  140
8  160
9  180
10  200
11  225
12  250
13  315
14  355
15  400
16  500
17  560
18  630
23
24

Hotline (24/7) 091 9210 677